คลังเก็บ

บันทึกหลังการสอน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560

img_1143img_1142

 

 

 

 

 

ในวันนี้ได้เจอนักเรียนเป็นครั้งที่สองหลังจากที่โรงเรียนเปิดแต่ต้องติดกับภาระกิจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

img_1140img_1145

สำหรับในคาบเรียนนี้ ได้จัดกลุ่มนักเรียนง่ายๆ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เรียงตามลำดับของ ลำดับที่ของการสอบได้ ในภาคเรียนที่ 1/2560
ของห้องเรียนแต่ละห้อง คือ 1/3 และ 1/5
จากนั้นเอาแต่ละกลุ่มมารวมกันโดยให้คละเกง ปานกลาง และอ่อน 

สรุปโดยรวม นักเรียนจะมีสมาชิกคละความสามารถจำนวน 4-5 คนละกลุ่ม ถือเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างง่าย ๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอน

img_1151img_1150img_1152img_1153img_1154img_1155img_1156img_1157img_1158

โฆษณา