ไฟลัมที่รัก

โฆษณา

11 thoughts on “ไฟลัมที่รัก

 1. ชีววิทยาได้แบ่งสิ่งมีชีวิตเป็น 5 อาณาจักร คือ 1. Monera(พวกแบคทีเรีย) 2.Protista(พวกโปรโตซัว)
  3.Fungi(เห็ดรา) 4.Piantae(พืช) และ 5.Animalia(สัตว์) แบ่งย่อยได้อีก 9 ไฟลัม คือ 1. Porifera
  2.Coelenterata /Cnidaria 3. Platyhelminthes 4. Nemathelminthes /Nematoda 5. Annelida
  6. Mollusca 7. Echinodermata 8. Arthropoda 9. Chordata

 2. ชีวะมีหลายอาณาจักรเช่น อาณาจักรโพรทิสต้า (มีพวกโปรโตซัว) มอเนอรา (มีแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน )ฟังไจ (เห็ดราต่างๆ) แอนนิมาเลี่ย (สัตว์ต่างๆ )และแพลนที(พืช)
  อาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ porifera , Coelenterataหรือcnidaria , Platyhelminthes , Nemathelminthes , Annelida , Mollusca , Echinodermata , Arthropoda, Chordata

 3. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร คือ 1.มอเนอรา(สาหร่าย) 2.โพทิสตา(โปรโตซัว) 3.ฟังไจ(เห็ดรา) 4.อาณาจักรพืช(พืช) 5.อาณาจักรของสัตว์ซึ้งแบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ 1.Porifera ได้แก่ พวกฟองน้ำ 2.Coelenterata/cnidaria ได้แก่ ปะการัง 3. Platyhelminthes ได้แก่ หนอนตัวแบน 4.Nemathelminthes/Nematoda ได้แก่ หนอนตัวกลม เช่น พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ 5. Annelida ได้แก่ ไส้เดือนดิน 6.Mollusca ได้แก่ หอย หมึก ลิ่นทะเล (ลำตัวนิ่ม) 7.Echinodermata ได้แก่ ดาวทะเล ปลิงทะเล 8.Arthropoda ได้แก่ แมลง ตะขาบ กิ้งกือ (ลำตัวเป็นปล้องและมีระยาง) 9.Chordata ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 4. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร คือ Monera(สาหร่าย) Protista(โปรโตซัว) Fungi(เห็ดรา) Animalia(สัตว์) Piantae(พืช) ซึ่งอาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ Porifera ได้แก่ พวกฟองน้ำ , Coelenterata/cnidaria ได้แก่ ปะการัง , Platyhelminthes ได้แก่ หนอนตัวแบน, Nemathelminthes/Nematoda ได้แก่ หนอนตัวกลม เช่น พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ , Annelida ได้แก่ ไส้เดือนดิน , Mollusca ได้แก่ หอย หมึก ลิ่นทะเล (ลำตัวนิ่ม) , Echinodermata ได้แก่ ดาวทะเล ปลิงทะเล , Arthropoda ได้แก่ แมลง ตะขาบ กิ้งกือ (ลำตัวเป็นปล้องและมีระยาง), Chordata ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 5. มอเนอรา(สาหร่าย)โพทิสตา(โปรโตซัว)ฟังไจ(เห็ดรา)อาณาจักรพืช(พืช)อาณาจักรของสัตว์มีมากแต่ได้แบ่งเอาไว้ 9 ไฟลัม คือ พอริเฟอรา แอนเนลิดา อาร์โทรโพดา มอลลัสกา อีคิโนเดอร์มาตา คอร์ดาตา ไนดาเรีย นีมาโทดา และแพลทิเฮลมินทิส

 6. มอเนอรา(สาหร่าย)โพทิสตา(โปรโตซัว)ฟังไจ(เห็ดรา)อาณาจักรพืช(พืช)อาณาจักรของสัตว์มีมากแต่ได้แบ่งเอาไว้ 9 ไฟลัม คือ พอริเฟอรา แอนเนลิดา อาร์โทรโพดา มอลลัสกา อีคิโนเดอร์มาตา คอร์ดาตา ไนดาเรีย นีมาโทดา และแพลทิเฮลมินทิส

 7. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5อาณาจักรได้แก่มอเนอรา โพรทิสตา ฟังไจ สัตว์ และพืช อาณาจักรสัตว์สามารถแบ่งออกได้ 9 ไฟลัม ได้แก่ porifera , Coelenterataหรือcnidaria , Platyhelminthes , Nemathelminthes , Annelida , Mollusca , Echinodermata , Arthropoda,และ Chordata

 8. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆได้แก่อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์ และอาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ porifera , Coelenterataหรือcnidaria , Platyhelminthes , Nemathelminthes , Annelida , Mollusca , Echinodermata , Arthropoda, Chordata

 9. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆได้แก่อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์ และอาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ porifera , Coelenterataหรือcnidaria , Platyhelminthes , Nemathelminthes , Annelida , Mollusca , Echinodermata , Arthropoda, Chordata

 10. ชีวะมีหลายอาณาจักรมีมากมายหลายอาณาจักรเช่น อาณาจักรโพรทิสต้า (มีพวกโปรโตซัว) มอเนอรา (มีแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน )ฟังไจ (เห็ดราต่างๆ) แอนนิลิด้า (สัตว์ต่างๆ )และอาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม คือ porifera , Coelenterataหรือcnidaria , Platyhelminthes , Nemathelminthes , Annelida , Mollusca , Echinodermata , Arthropoda, Chordata

 11. มอเนอราคือสาหร่ายส่วนโพทิสตาคือโปรโตซัวส่วนอาณาจักรเห็ดราเรียกอีกอย่างว่าฟังไจอาณาจักรของสัตว์มีมากแต่ได้แบ่งเอาไว้ 9 ไฟลัม มี พอริเฟอรา แอนเนลิดา อาร์โทรโพดา มอลลัสกา อีคิโนเดอร์มาตา คอร์ดาตา ไนดาเรีย นีมาโทดา และแพลทิเฮลมินทิส

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s