การบูรณาการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ผ่านสื่อการเรียนรู้สังคมออลไลน์(Social Media All line)

การบูรณาการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ผ่านสื่อการเรียนรู้สังคมออลไลน์

(Social Media All line)

Integrated application of learning activities through the medium of the 5E learning social media community Line

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s