การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

เนื้อหาที่ใช้สอน

6.1 ระบบหายใจ

          6.1.1  โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์

          6.1.2   โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

6.2  ระบบขับถ่าย

              6.2.1   ระบบขับถ่าย

              6.2.2  การขับถ่ายของคน

6.3  ระบบบหมุนเีวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุมกัน

         6.3.1  การลำเลียงสารในร่างกายของคน

         6.3.2  การลำเลียงสารในร่างกายของคน

         6.3.3  ระบบน้ำเหลือง

         6.3.4 ระบบภูมิคุ้มกัน

       จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และสรุปความสำคัญของการรักษาดุลยภพภายในร่างกาย

2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s